Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade adecúase ao disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal en vigor, así como polo Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación deses datos (en adiante, o RGPD). 

Esta Política de Privacidade ten por obxecto poñer en coñecemento dos titulares dos datos persoais os aspectos específicos relativos ao tratamento dos mesmos como poden ser, entre outras, a finalidade dos tratamentos, os datos de contacto para exercer os seus dereitos, os prazos de conservación da información e as medidas de seguridade, entre outras. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 

 • Responsable: ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES VECINAIS CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO 
 • CIF: G36928646 
 • Dirección: Rúa Oliva, nº 12 36202 Vigo (Pontevedra) 
 • Teléfono: 986 22 23 28 
 • Email: redemediadorasvigo@hotmail.com 

TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos de carácter persoal facilitados que se soliciten consistirán unicamente naqueles estritamente imprescindibles para identificar e atender as solicitudes ou consultas realizadas polos titulares dos mesmos (en adiante, os interesados) 

Toda a información recadada será tratada de forma leal, lícita e transparente en relación cos interesados. Por outra parte, os datos persoais serán recollidos para finalidades determinadas explícitas y lexítimas, non sendo tratados ulteriormente de maneira incompatible con ditos fines. 

FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos que pode levar a cabo o Responsable do tratamento: 

 • XESTIÓN DE ASOCIADOS: Poder prestar os servizos a cada usuario dentro da actividade natural de cada entidade. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. 
 • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigas legais. 
 • XESTIÓN DE CONTACTOS: Poder enviar a persoas con interese lexítimo información relacionada coas nosas actividades e servizos, campañas de apoio por calquera medio dispoñible, e invitacións a eventos (cursos, charlas, conferencias e outras actividades de difusión) do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese de dito tratamento.
  Nos diferentes eventos é posible que se realicen vídeos e/ou imaxes para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.
 • XESTIÓN DE COLABORADORES: Xestión dos datos de aquelas persoas que colaboran con cada entidade. Os datos serán cedidos á Administración Pública con competencias na materia. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación co colaborador ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. 

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO 

A base legal para o tratamento de datos persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral, a estipulada nos estatutos de cada entidade e a xerada por ser socio dentro do obxecto social de cada entidade. 

No resto dos casos a lexitimación do tratamento sentarase no consentimento expreso do interesado. 

DESTINATARIOS DOS DATOS 

Non se comunicarán datos de carácter persoal a ningún terceiro, salvo que se exista unha obriga legal ou se obteña autorización expresa previa do titular. 

INFORMACIÓN SOBRE OS DEREITOS DOS INTEREADOS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre si os seus datos están sendo obxecto de tratamento, a súa finalidade, as categorías de datos que se traten, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe de ditos datos. 
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos. 
 • Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos nos seguintes supostos: 
  • Cando os datos non sexan necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados;
  • Cando o titular dos mesmos retire o consentimento;
  • Cando o interesado se opoña ao tratamento; 
  • Cando deban suprimirse no cumprimento dunha obriga legal; 
  • Cando os datos se obteñan en virtude dun servizo de sociedade da información en base ao disposto no art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos.
 • Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento do interesado.
 • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos nos casos especificados na normativa vixente. 
 • Dereito á portabilidade: dereito a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitirllos a outro responsable de tratamento. 
 • Dereito a presentar unha reclamación ante á autoridade de control competente: Poderá exercer os seus dereitos de protección de datos persoais enviando unha comunicación por escrito ao domicilio social referenciado nesta política de privacidade ou ao correo electrónico habilitado a tal fin: redemediadorasvigo@hotmail.com incluíndo, en ambos casos, xunto coa petición da solicitude do seu dereito, fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente. 

Modelos, formularios e más información dispoñible sobre seus dereitos na paxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en adiante, AEPD, www.aepd.es.

SEGURIDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS DATOS PERSOAIS

Co obxectivo de salvagardar a confidencialidade e garantir a seguridade dos datos persoais, informabámoslle que o responsable adopta todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos subministrados. Todo isto co fin de evitar a súa alteración, mal uso, pérdida, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa. 

Así mesmo, informámoslle que o noso persoal, está comprometido a tratar seus datos co máximo celo e confidencialidade. 

Non se cederán nin comunicarán datos a terceiros, excepto nos casos nos que exista unha obriga legal ou cando o titular o autorice expresamente.

Se considera que os seus datos non son tratados correctamente poderá interpoñer unha reclamación á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacioanl: www.aepd.es. 

Finalmente, esta Política poderá ser revisada tantas veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

Novas

Consulta as novas que consideramos de interese.

Actividades

Formativas, de ocio, para a recuperación psicolóxica e social...

Recursos sociais

Enlaces a outros recursos que te poden axudar.

Recursos económicos

Enlaces ás convocatorias en prazo de presentación.

Lexislación

Coñece os teus dereitos.

Hemeroteca

A Rede de Mulleres na prensa.

Biblioteca

Recursos bibliográficos ná biblioteca da Rede de Mulleres.

Ligazóns

Información relevante noutras páxinas web.

Feminicidios

Listados de feminicidios cometidos no Estado Español.

Almanaque

A axenda da Rede de Mulleres.

Contacto

SAÍR RÁPIDO