Europa investigará a España por incumplir la protección a víctimas de violencia de género. La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de Agame y la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo.

A demanda promovida por AGAMME (Asociación Galega contra ou Malos tratos a Menores), a Rede de Mulleres Veciñais contra vos Malos Tratos de Vigo e o Grupo de Investigación Antígona da Universidade Autónoma de Barcelona, denuncia unha práctica xudicial asentada que non se axusta aos estándares europeos de atención a vítimas de especial protección, como son as de violencia de xénero e de malos tratos infantís así como as vítimas de violencia sexual menores de idade.

Será a Comisión Europea a encargada de investigar esta denuncia, tal e como presentaron varias representantes destas organizacións en Bruxelas, no marco do “O sesgo machista na aplicación das políticas: o caso da xustiza”, por invitación da parlamentaria europea de AGE, Lida Senra.

A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo non só admite a trámite a demanda, senón que atopa datos suficientes como para entender que é precisa unha intervención, polo que solicita á Comisión Europea a apertura dunha investigación sobre a base da información achegada, ao mesmo tempo que remite a petición á Comisión de Liberdades Civís, Xustiza e Asuntos de Interior e á Comisión de Dereitos da Muller e Igualdade de Xénero.

Que se solicita?

O texto céntrase na vulneración de dereitos fundamentais sufridos por este tipo de vítimas nos procedementos xudiciais, e presenta unha serie de peticións tendentes a axustar o marco normativo español, co fin de concretar certos aspectos como son o grao de especialización que deben ter os profesionais que atenden ás vítimas durante os procedementos, o establecemento duns prazos de intervención que faciliten a recollida das probas, a protección do dereito dos nenos e nenas a ser escoitados eliminando o retrouso “que teña madurez” presente na normativa española como elemento que limita o acceso a este dereito, medidas de protección efectiva das vítimas respecto a a súa victimario durante a investigación e durante o xuízo oral, recollida de datos estatísticos incluídos os referidos a nenos e nenas vítimas de malos tratos infantís ou violencia de xénero, etc.

O obxectivo da demanda é lograr unha maior adaptación da xustiza aos delitos relacionados cos malos tratos infantís e a violencia de xénero, de tal maneira que se facilite o seu axuizamento, partindo de que nunha alta porcentaxe trátase de delitos que só poderán ser probados a través da proba testifical da propia vítima. Este é o motivo de que se conceda tanto espazo ás condicións nas que se deben recoller os testemuños, así como as medidas de protección que debe recibir a vítima antes e durante a realización da proba.

Por último, a demanda dedica un espazo para solicitar a erradicación de prácticas non científicas que producen desprotección nas vítimas deste tipo de delitos. Así pois, o texto denuncia a xeneralización da aplicación dunha teoría sen recoñecemento científico dentro do sistema xudicial español: o denominado suposto síndrome de alienación parental ( sSAP) e o seu complemento “terapéutico”, a terapia da ameaza.

https://www.farodevigo.es/sociedad/2016/06/16/europa-investigara-espana-incumplir-proteccion/1481088.html

SAÍR RÁPIDO