Prestacións para persoas en situación de violencia


Axudas periódicas para mulleres en situación de violencia de xénero. Ano 2023


Persoas beneficiarias:

 • Mulleres maiores de idade ou emancipadas vítimas de violencia de xénero..
  • Nunha relación de convivencia e dependencia económica do seu agresor
  • No caso das vítimas de trata con fins de explotación sexual: relación de dependencia da persona que mantiver sobre ela unha relación de dominación
  • Requisitos ou condicións:
   • Ter cesado a convivencia co agresor no intervalo temporal que comprende os doce (12) meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude
   • Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres extranxeiras: Ter permiso de residencia
    • No caso das vítimas de trata con fins de explotación sexual: acreditar que poseen autorización de residencia por circunstancias excepcionais.
   • Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor
   • E/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores ao dobre do Iprem vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.

Contía:

A contía das axudas establécese en función das rendas e ingresos da solicitante da axuda en relación co indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem) vixente, e en atención ao número de fillas e fillos menores ou menores en acollida a cargo, así como o grao de discapacidade da solicitante e/ou dos menores a cargo, de ser o caso.

 • Entre 200 euros/mes e 800 euros/mes; ata un máximo de doce mensualidades.

Link:

http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/axudas-periodicas-para-mulleres-que-sofren-violencia-de-xenero-ano-2023


Axuda de pago único e indemnización para mulleres en situación de violencia de xénero. Ano 2023


Persoas beneficiarias:

 • Mulleres maiores de idade ou emancipadas vítimas de violencia de xénero. Requisitos:
  • Non convivir co agresor
  • Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia
   • No caso das mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia
  • Ter especiais dificultades para obter un emprego
  • Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen o 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias
  • Non poderán ser beneficiarias as mulleres que percibisen esta mesma axuda con anterioridade.

Importe:

O importe xeral desta axuda será o equivalente a seis meses do subsidio por desemprego vixente, e que pode chegar a ser o equivalente a doce, dezaoito ou vinte e catro meses do subsidio por desemprego vixente en función das rendas e ingresos, das responsabilidades familiares, ou do grao de discapacidade da solicitante e/ou familiares ou menores acollidos/as a cargo.

Prazo:

Ata o 30 de novembro de 2023.

Link:

http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/axuda-de-pago-unico-e-indemnizacion-para-mulleres-vitimas-de-violencia-de-xenero-ano-2023


Indemnización económica para fillas e fillos menores de 30 anos de vítimas mortais por violencia de xénero e mulleres gravemente feridas. Ano 2023.


Estas axudas de indemnización recollidas recoñeceranse cando o feito causante se producise con posterioridade ao 1 de xullo de 2020.

Persoas beneficiarias:

 • Fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero. Requisitos na data do falecemento da nai:
  • Ser menores de idade e convivir coa nai, independentemente da renda familiar
  • Ser maiores de idade ata 30 anos inclusive, e depender economicamente da nai e/ou do pai agresor
 • Mulleres que resultasen gravemente feridas con lesións que requiran hospitalización, como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero
  • Ser muller, maior de idade ou emancipada
  • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia no momento dos feitos
   • Mulleres estranxeiras: Permiso de residencia e de traballo
  • Resultar gravemente ferida, con lesións que requiran hospitalización por causa de violencia de xénero

Contía:

O importe das indemnizacións reguladas nesta resolución fíxase na cantidade de sete mil euros (7.000 €) por cada persoa beneficiaria.

Prazo:

Ata o 30 de novembro de 2023

Link:

http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/indemnizacion-economica-para-fillas-e-fillos-menores-de-30-anos-de-vitimas-mortais-por-3


Renta Activa de Inserción para persoas en procesos de violencia de xénero ou doméstica


Persoas beneficiarias:

Mulleres vítimas de violencia de xénero ou violencia doméstica:

 • É vítima de violencia de xénero a muller que sofre violencia física ou psicolóxica (incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de liberdade) de parte de quen sexan ou fosen os seus cónxuxes ou de quen están ou estivesen ligados a ela por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia e independentemente do seu estado civil. Ademais, tamén terán a condición de vítima de violencia de xénero os seus fillos ou fillas menores e os menores suxeitos á súa tutela ou garda e custodia que sufran esta violencia.
 • É vítima de violencia doméstica, para efectos da RAI quen sufrise dita violencia se esta exerceuse por:
  • O seu cónxuxe, excónyuge, persoa ligada por análoga relación de afectividade, ou expareja, se a vítima non é muller ou se ambos os membros da parella son do mesmo sexo
  • Os seus fillos ou fillas ou os seus pais ou nais, con independencia, en ambos os casos, da súa idade
  • Os fillos ou fillas ou os pais ou nais do seu cónxuxe ou excónyuge ou da súa parella de feito ou expareja, de calquera idade
  • O cónxuxe, excónyuge ou parella de feito do seu proxenitor ou proxenitora

Requisitos:

 • Ter acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia de xénero ou doméstica, salvo cando conviva coa persoa agresora
 • Estar inscrita como demandante de emprego

Link: https://www.sepe.es/HomeSepe/gl/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/no-tengo-prestacion/victima-genero-domestica.html

Outras axudas

VI482F – Bono de alquiler social

Audas destinadas a atender con carácter urxente a situación da vivenda de vítimas de violencia de xénero, personas obxeto de desahucio da sua vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables.

Prazo: ata o 30 de novembro de 2026. Solicitudes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482F&ano=2022&numpub=1&lang=es

Axudas para a exención da tasa de lixo para o vindeiro ano 2023

Trámite para quedar exento del pago de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Vigo, su transporte a los centros de eliminación y posterior tratamient

Prazo: 1 de outubro ata o 31 de decembro do 2023.


CONVOCATORIAS ANTERIORES


Axudas para educación en igualdade

Axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero para as Anpas. Ano 2021

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B).

Axudas para o emprendemento

Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino. Ano 2022

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Prazo: ata o 12 de agosto 2022. Solicitude: Emprendemento Feminino.

Axudas para exercer a corresponsabilidade

Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares. Ano 2023

Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Coidado e se convoca para o ano 2023 (código de procedemento BS412A).

Concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia  de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares,  que teñan lugar entre o 1 de xaneiro e o 8 de setembro  de 2023, así como proceder á súa convocatoria.

Prazo: ata o 15 de setembro 2023.

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos nesta resolución.

Prazo: ata o 2 de agosto.

Subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero


As axudas recollidas nesta resolución recoñeceranse cando o traslado se producira con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020

Persoas beneficiarias:

Mulleres vítimas de violencia de xénero que cumpran os seguintes requisitos:

 • Acreditar a situación por calquera dos medios previstos no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (nos 24 meses anteriores ó cambio de residencia)
  • Para esta resolución tamén terán condición de vítima de violencia de xénero as mulleres que padeceran violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa
 • Ter cesado a relación de convivencia co seu agresor
 • Que a media dos ingresos brutos mensuais da solicitante non supere o límite do importe de 3,5 veces o IPREM vixente nos 6 meses anteriores á data de presentación da solicitude

Subvencións:

 • Gastos de desprazamento
 • Gastos de transporte de mobiliario e enseres
 • Gastos de aloxamento
 • Gastos de gardaría e de atención a persoas dependentes.

Prazo:

Ata o 30 de novembro de 2022

SAÍR RÁPIDO